1. Home
  2. Skládky TKO SR M 1:50 000 - register Geofondu

Skládky TKO SR M 1:50 000 - register Geofondu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Skládky TKO SR M 1:50 000 - register Geofondu

Source type:

Spatial data set

Source content:

Skládky TKO zahŕňajú bodové záznamy skládok zaevidované na území Slovenskej republiky.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Databáza skládok TKO sa začala intenzívne budovať v roku 1992, v rámci projektu Slovenského geologického úradu Mapy vhodnosti územia pre skládky odpadov“ v M 1 : 50 000, pre celé územie SR. V rámci tejto úlohy sa uskutočnila registrácia skládok vo všetkých okresoch SR v M 1 : 10 000. Údaje sú pravidelne aktualizované (napr. plošné rozšírenie skládky, zmeny objemu, zriadenie monitorovacieho systému, uzavretie skládky). Aktualizácia prebieha každoročne a to buď na základe hlásení pracovníkmi Odboru starostlivosti o životné prostredie alebo priamym vstupom poverených pracovníkov.

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/8/2023