1. Home
  2. Metalogenetická mapa SR M 1:500 000 - Ložiská

Metalogenetická mapa SR M 1:500 000 - Ložiská

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Metalogenetická mapa SR M 1:500 000 - Ložiská

Source type:

Spatial data set

Source content:

Súbor obsahuje ložiská s hlavnými a vedľajšími minerálmi. Veľkosť značky indikuje, či daný objekt je veľké či stredné ložisko, malé ložisko, ložiskový výskyt alebo mineralogický výskyt. Na rozdiel od mapy ložísk, priradenie veľkosti vychádza z veľkosti objektu pred ťažbou, nie zo súčasného stavu zásob či zdrojov. Jedná sa o súčasť metalogenetickej mapy SR v M 1:500 000.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 500000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Podkladom metalogenetickej mapy je zjednodušená Geologická mapa Slovenskej republiky mierky 1 : 500 000 (Biely et al., 1996) s úpravami pre Geologickú mapu Západných Karpát (Lexa et al., 2000).

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

3/4/2024