1. Home
  2. Administratívne hranice - Slovenská republika

Administratívne hranice - Slovenská republika

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Administratívne hranice - Slovenská republika

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dátová sada Hranica SR obsahuje triedu objektov Slovenská republika, ktorá interpretuje plochu štátnej hranice. Štátna hranica je plocha, ktorá vertikálne prechádza hraničnými čiarami po zemskom povrchu a oddeľuje územie Slovenskej republiky (SR), jej vzdušný priestor, priestor pod zemským povrchom, nadzemné a podzemné stavby a zariadenia všetkého druhu od územia susedných štátov. Vymedzuje jednotné a nedeliteľné územie SR, na ktorom štát vykonáva svoju suverénnu štátnu moc. SR susedí s piatimi štátmi: Česká republika, Maďarsko, Poľská republika, Rakúska republika a Ukrajina. Objekt je reprezentovaný vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk. Trieda objektov Slovenská republika sa poskytuje v štyroch generalizačných stupňoch podľa vhodnosti pre zvolenú mierku zobrazovania.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/30/2017

Resource time range:

9/14/2010 - 7/1/2015

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-filegdb Name: vnd.shp Name: geopackage+sqlite3 Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Katalóg tried objektov ZBGIS® Publication: 5/1/2013 Explanation: Viď KTO ZBGIS Grade:

Lineage:

Hranice sú jednou z tematických kategórií ZBGIS - geografickej databázy obsahujúcej informácie o polohopisných prvkoch z celého územia Slovenskej republiky. Údaje administratívneho členenia vznikajú zo schválených hraníc katastrálnych území zo zdrojovej databázy vytvorenej z Vektorovej katastrálnej mapy (VKM). Na základe platného zoznamu obcí, častí obcí a vojenských obvodov sa poloautomaticky vyskladajú hranice územno-správneho členenia. Trieda objektov SR sa poskytuje v štyroch generalizačných stupňoch podľa vhodnosti pre zvolenú mierku zobrazovania. Nultý stupeň tvoria zdrojové údaje z KN/VKM, ktoré majú geodetickú presnosť a poskytujú sa v súradnicovom systéme S-JTSK. Stupne 1, 2 a 3 vznikli generalizáciou nultého stupňa splnením podmienky minimálnej vzdialenosti vertexov. Prvý stupeň generalizácie - s minimálnym rozostupom bodov 10 metrov (POINT REMOVE), vhodné pre mierky 1:10 000 - 1:50 000. Druhý stupeň generalizácie - s minimálnym rozostupom bodov 50 metrov (POINT REMOVE), vhodné pre mierky 1:100 000 - 1:250 000. Tretí stupeň generalizácie - s minimálnym rozostupom bodov 140 metrov (POINT REMOVE), vhodné pre mierky 1:250 000 - 1:500 000.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024