1. Home
  2. RÚSES 2023 genofondové lokality

RÚSES 2023 genofondové lokality

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

RÚSES 2023 genofondové lokality

Source type:

Spatial data set

Source content:

Priestorové údaje - Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) 2023, genofondové lokality. Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) predstavuje dokument určený na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne. Dokument RÚSES v zmysle zákona obstaráva a schvaľuje Okresný úrad. V rokoch 2020 až febrúár 2024 boli príslušnými okresnými úradmi schválené dokumenty RÚSES pre nasledujúce okresy: Bánovce nad Bebravou, Bytča, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Komárno, Kysucké Nové Mesto, Košice – mesto, Košice - okolie, Levice, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Poltár, Revúca, Rožňava, Senec, Senica, Skalica, Šaľa, Topoľčany, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Zlaté Moravce. Ide o dokumenty RÚSES spracovávané v období 2019-2020 pre okresy SR v rámci projektu OP KŽP „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)“ z OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, ktorý riešila SAŽP. Dokumenty RÚSES boli spracovávané v zmysle Metodických pokynov na vypracovanie dokumentov RÚSES (SAŽP, 2014). Genofondové lokality predstavujú územia s výskytom vzácnych a chránených druhov flóry a fauny. Významné sú pre zachovanie autochtónnej biodiverzity (Bohálová et al., 2014). Genofondová lokalita rastlín a živočíchov je lokalita s takými ekologickými podmienkami, ktoré umožňujú trvalý výskyt rastlín, živočíchov a spoločenstiev v ich prirodzenom prostredí, a ktoré môžu fungovať ako zdroj genofondu pre okolité potenciálne vhodné lokality.

Responsible organization:

Author
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 6/30/2023

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Dataset vytvorený z podkladov: Základná mapa SR 1: 10 000 © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR; Tematické GIS vrstvy © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR; Tematické GIS vrstvy © Open Street Map; Mapový podklad © ESRI, GIS vrstvy ochrany prírody © ŠOP SR Banská Bystrica, Tématické GIS vrstvy © SAŽP Banská Bystrica.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024