1. Home
  2. ZBGIS

ZBGIS

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

ZBGIS

Source type:

Spatial data set

Source content:

Dátová sada ZBGIS - všetky kategórie obsahuje všetky triedy objektov ZBGIS podľa Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS): Amfiteáter; Atrakcia v zábavnom parku, akvaparku; Bazén, požiarna nádrž; Božie muky, kríž; Brána, závora; Brod; Budova; Búda, chatrč; Cesta; Dostihová a iné dráhy; Elektrické vedenie; Fontána; Geografický názov; Geografický názov - Katastrálne územie; Geografický názov - Obec; Geografický názov - Časť obce; Geografický názov - Okres; Geografický názov - Kraj; Geografický názov - Slovenská republika; Hať, stavidlo; Chmeľnica; Chodník; Ihrisko; Katastrálne územie; Jaskyňa; Komín; Koruna hrádze; Kraj; Kroviny, húštiny; Lanovka, vlek; Les; Lúka; Močiar, slanisko; Most; Nakladacia, vykladacia rampa; Plavebná komora; Násyp; Neidentifikovateľné objekty; Neúrodná pôda; Obec; Obilné silo, sýpka; Okres; Opevnenie, hradba, obranný val; Orná pôda; Ostatné objekty; Ovocný sad, záhrada; Parkovisko; Plavebná brána; Plocha bez typického využitia; Plocha letiska; Plocha vodného toku; Plochy okolo líniových objektov; Plot; Pomník; Prameň; Priepust; Priesek; Referenčný geodetický bod; Sedimentačná nádrž; Skládka materiálu; Slovenská republika; Stena lomu; Stĺp, stožiar elektrického vedenia; Stĺp lanovky; Strelnica; Strom; Studňa; Tank na uskladnenie kvapalín alebo plynov; Tenisový kurt; Transformátor; Trávnatý a krovinatý porast; Tribúna; Úžitková zeleň; Veža; Vinica; Vodná plocha; Vodný tok; Vodojem; Vodopád; Vrstevnica; Výšková kóta; Zakryté skladisko; Zárez; Železnica; Železničné priecestie; Živý plot, stromoradie. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v KTO ZBGIS dostupnom na stránke www.geoportal.sk.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-filegdb Name: vnd.shp Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Katalóg tried objektov ZBGIS® Publication: 10/7/2020 Explanation: Viď KTO ZBGIS. Grade:

Lineage:

ZB GIS - Základná báza údajov pre geografické informačné systémy je geografická databáza obsahujúca informácie o triedach objektov, ktoré sú popísane v KTO ZBGIS. Kategórie ZBGIS obsahujú informácie o polohopisných prvkoch z celého územia Slovenskej republiky. ZBGIS vznikol procesom trojfázového spracovania v rokoch 2002 až 2009, čo územie SR rozdelilo na oblasti s rôznou kvalitou a kvantitou údajov. Prvá fáza spracovania je fotogrametrické vyhodnotenie z leteckých meračských snímok, kde sa zozbierajú všetky dostupné priestorové polohopisné informácie do vektorovej formy s určením súradníc x, y, z, s geometrickou interpretáciou bod, línia a plocha. Druhá fáza je miestne šetrenie, kde sa priamo v teréne reviduje a dopĺňa stav z prvej fázy spracovania. Šetrením v teréne sa overí úplnosť, správnosť a existencia objektov, klasifikácia triedy, doplnia sa predpísané atribúty a novovzniknuté objekty podľa platného KTO ZBGIS. Tretia fáza spracovania je kontrola kvality, ktorá preverí polohovú a tematickú zložku objektov podľa príslušnej ISO normy. Kvalita údajov ZBGIS je definovaná presnosťou geometrie, správnosťou atribútov, kompletnosťou a bezchybnou topológiou. Metódy zberu geometrického aspektu objektov môžu byť geodetické a fotogrametrické. Prednosť má vždy presnejšia metóda.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024