1. Home
  2. RÚSES 2015 biocentrá

RÚSES 2015 biocentrá

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

RÚSES 2015 biocentrá

Source type:

Spatial data set

Source content:

Priestorové údaje - Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) 2015, biocentrá. Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) predstavuje dokument určený na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne. Dokument RÚSES v zmysle zákona obstaráva a schvaľuje Okresný úrad. V roku 2015 boli príslušnými okresnými úradmi schválené dokumenty RÚSES pre nasledujúce okresy: Banská Štiavnica, Čadca, Detva, Dolný Kubín, Ilava, Levoča, Liptovský Mikuláš, Martin, Michalovce, Poprad, Prešov, Ružomberok, Sobrance, Spišská Nová Ves, Stropkov, Svidník, Trebišov, Trenčín, Turčianske Teplice, Tvrdošín, Zvolen, Žiar nad Hronom. Ide o dokumenty RÚSES spracovávané v období 2009-2013 pre 22 okresov SR v rámci projektu OPŽP „Podpora ochrany lokalít NATURA 2000 začlenením do celopriestorového systému ekologickej stability“ z OP Životné prostredie, Prioritná os: Ochrana a regenerácia prírodného prostredia krajiny, ktorý riešila SAŽP. Aktualizované dokumenty RÚSES boli spracovávané v zmysle Metodických pokynov na vypracovanie aktualizovaných dokumentov R-ÚSES (SAŽP, 2009). Za biocentrum sa považuje ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

Responsible organization:

Author
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 12/31/2015

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Dataset vytvorený z podkladov: SVM50 © ÚGKK SR 2000, č. 035/0010004 - AG; GIS vrstvy ochrany prírody © ŠOP SR Banská Bystrica; Atlas krajiny SR © MŽP SR Bratislava, Esprit Banská Štiavnica 2002; Tématické GIS vrstvy © SAŽP Banská Bystrica 2013.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

3/19/2024