1. Home
  2. RÚSES 2023 biocentrá

RÚSES 2023 biocentrá

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

RÚSES 2023 biocentrá

Source type:

Spatial data set

Source content:

Priestorové údaje - Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) 2023, biocentrá. Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) predstavuje dokument určený na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne. Dokument RÚSES v zmysle zákona obstaráva a schvaľuje Okresný úrad. V rokoch 2020 až febrúár 2024 boli príslušnými okresnými úradmi schválené dokumenty RÚSES pre nasledujúce okresy: Bánovce nad Bebravou, Bytča, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Humenné, Kežmarok, Komárno, Kysucké Nové Mesto, Košice – mesto, Košice - okolie, Levice, Lučenec, Malacky, Medzilaborce, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Poltár, Revúca, Rožňava, Senec, Senica, Skalica, Šaľa, Topoľčany, Trnava, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Zlaté Moravce. Ide o dokumenty RÚSES spracovávané v období 2019-2020 pre okresy SR v rámci projektu OP KŽP „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)“ z OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, ktorý riešila SAŽP. Dokumenty RÚSES boli spracovávané v zmysle Metodických pokynov na vypracovanie dokumentov RÚSES (SAŽP, 2014). Za biocentrum sa považuje ekosystém alebo skupina ekosystémov, ktorá vytvára trvalé podmienky na rozmnožovanie, úkryt a výživu živých organizmov a na zachovanie a prirodzený vývoj ich spoločenstiev.

Responsible organization:

Author
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 6/30/2023

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Dataset vytvorený z podkladov: Základná mapa SR 1: 10 000 © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR; Tematické GIS vrstvy © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR; Tematické GIS vrstvy © Open Street Map; Mapový podklad © ESRI, GIS vrstvy ochrany prírody © ŠOP SR Banská Bystrica, Tématické GIS vrstvy © SAŽP Banská Bystrica.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024