1. Home
  2. Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (Register podniky) - hranice areálov podnikov

Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (Register podniky) - hranice areálov podnikov

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (Register podniky) - hranice areálov podnikov

Source type:

Spatial data set

Source content:

Informačný systém prevencie závažných priemyselných havárií (IS PZPH) bol zriadený zákonom č. 277/2005 Z. z. s účinnosťou od 1. júla 2005, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 261/2002 Z. z. o prevencii závažných priemyselných havárií a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Jeho cieľom je predovšetkým zabezpečiť informačnú podporu pre výkon štátnej správy v tejto oblasti, výmenu informácií medzi zainteresovanými stranami a zoskupovanie informácií odosielaných na Joint Research Centre (JRC). Technickým prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), ktorá bola poverená plnením týchto povinností Ministerstvom životného prostredia SR. Register podniky je zameraný na zbieranie informácií o podnikoch spadajúcich pod zákon č. 261/2002 Z.z. o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov. Podnik je celý areál pod riadením toho istého prevádzkovateľa v zmysle §2 zákona 261/2002 Z.z. o prevencii ZPH v znení neskorších predpisov, v ktorom je prítomná vybraná nebezpečná látka v jednom alebo vo viacerých zariadeniach vrátane spoločných alebo súvisiacich infraštruktúr a činností. Pojem podnik je často verejnosťou zamieňaný za pojem prevádzka používaný v iných zákonoch. Adresa podniku v IS PZPH je vztiahnutá na dané miesto, kde je činnosť prevádzkovaná.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Creation: 8/8/2013

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2

Resource quality information

Lineage:

Polohová presnosť datasetu "register podniky" je ovplyvnená kvalitou použitého podkladu digitálnej ortofotomapy pri jeho tvorbe. Polohová presnosť ortofotomapy je deklarovaná: strednou polohovou chybou (RMSE) zobrazenia prvkov na teréne 1,5 m a rozlišovacou úrovňou 1m/pixel. Priestorový prvok - Podnik (hranica areálu podniku) je reprezentovaný geometriou typu plocha. Údaje datasetu publikované sieťovými službami sú aktualizované priamo z databázy zdrojovej evidencie (IS PZPH) v 24 hodinovom intervale.

Metadata

Metadata contact title:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

4/30/2024