1. Home
  2. Ložiská SR - register Geofondu

Ložiská SR - register Geofondu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Ložiská SR - register Geofondu

Source type:

Spatial data set serie

Source content:

Register ložísk obsahuje administratívne hranice výhradných ložísk – osvedčenie o výhradnom ložisku (OVL), chránené ložiskové územia (CHLÚ) a dobývacie priestory (DP) a hranice ložísk nevyhradených nerastov (LNN). Okrem týchto položiek aj vrstvy ložiskovej preskúmanosti – bodové, líniové a plošné, ktoré reprezentujú ložiskové prieskumy na rudné, nerudné a energetické suroviny. Dostupné na internete: https://app.geology.sk/geofond/loziska2/.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421259375373

Keywords:

Resource published/last revised/created date:

Revision: 6/23/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 9.2

Resource quality information

Lineage:

Prvá digitálna verzia výhradných ložísk (VL) z územia celej Slovenskej republiky vznikla v roku 2002 v rámci riešenia úlohy Vzťah horninového prostredia ku ochrane prírody a krajiny, ktorej hlavným cieľom bolo práve vytvorenie hladín dobývacích priestorov (DP) a chránených ložiskových území (CHLÚ) a zistenie ich prienikov s chránenými územiami ochrany prírody a krajiny (maloplošné – MCHÚ a veľkoplošné chránené územia – VCHÚ). Aktualizácia prebieha na základe Rozhodnutí o zmenách hraníc DP, CHLÚ a odpisoch zásob, ktoré sú v pôsobnosti jednotlivých obvodných banských úradov (OBÚ), ako aj na základe štatistických výkazov o stave a zmenách výhradných ložísk a ložísk nevyhradených nerastov.

Metadata

Metadata contact title:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

2/21/2024