1. Home
  2. Útvary podzemnej vody v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015)

Útvary podzemnej vody v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015)

Slovenský hydrometerologický ústav

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Útvary podzemnej vody v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015)

Source type:

Spatial data set serie

Source content:

Séria obsahuje 3 datasety hodnotených útvarov podzemnej vody platných pre 1. plánovacie obdobie Vodného plánu Slovenska: Útvary podzemnej vody vo významných aluviálnych štvrtohorných (kvartérnych) sedimentoch v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015), Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015) a Útvary geotermálnej vody (geotermálne štruktúry) v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015). Vodný plán Slovenska je súčasťou implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (tzv. rámcová smernica o vode) – transponovanej do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a príslušných vykonávacích predpisov. Zoznam útvarov podzemnej vody je uvedený v nariadení vlády SR č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd.

Responsible organization:

Owner
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Distributor
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Publication: 1/16/2024

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 200000
Scale number: 50000
Resolution: 2000
Resolution: 500

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Útvary podzemnej vody vo významných aluviálnych štvrtohorných (kvartérnych) sedimentoch a predkvartérnych horninách boli vymedzené na základe základných hydrogeologických máp Slovenska M 1:200 000 a máp hydrogeologických rajónov M 1:50 000. Útvary geotermálnej vody (geotermálne štruktúry) boli vymedzené na základe Atlasu geotermálnej energie Slovenska M 1:200 000 spracovaného v roku 1995.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

1/17/2024