1. Home
  2. RÚSES 2005-2010 biokoridory

RÚSES 2005-2010 biokoridory

Slovenská agentúra životného prostredia

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

RÚSES 2005-2010 biokoridory

Source type:

Spatial data set

Source content:

Priestorové údaje - Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) 2005-2010, biokoridory. Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) predstavuje dokument určený na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne. Dokument RÚSES v zmysle zákona obstaráva a schvaľuje Okresný úrad. V období 2005-2010 boli aktualizované a schválené nasledovné dokumenty RÚSES: RÚSES okresov Považská Bystrica, Púchov (SAŽP, 2005),RÚSES okresov Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto (SAŽP, 2006),RÚSES okresu Banská Bystrica (SAŽP, 2008),RÚSES Košice-mesto (SAŽP, 2006, následná aktualizácia 2010),RÚSES okresu Košice-okolie (SAŽP, 2006, následná aktualizácia 2010). Biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky. Aktualizácia dokumentov RÚSES v rámci tejto etapy metodologicky vychádzala z Metodických pokynov na vypracovanie projektov regionálnych ÚSES a miestnych ÚSES (Izakovičová, 2000).

Responsible organization:

Author
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Resource published/last revised/created date:

Creation: 12/31/2010

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: neznáma

Resource quality information

Lineage:

Dataset vytvorený z podkladov: SVM50 © ÚGKK SR 2000, č. 035/0010004 - AG; GIS vrstvy ochrany prírody © ŠOP SR Banská Bystrica; Atlas krajiny SR © MŽP SR Bratislava, Esprit Banská Štiavnica 2002; Tématické GIS vrstvy © SAŽP Banská Bystrica 2013.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

3/19/2024