1. Home
  2. Vektorová mapa určeného operátu

Vektorová mapa určeného operátu

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Vektorová mapa určeného operátu

Source type:

Spatial data set

Source content:

Mapa určeného operátu je mapa veľkej mierky, ktorá zobrazuje pozemky evidované v katastri nehnuteľností ako parcely registra „E“ katastra nehnuteľností. Ide o pozemky, ktoré nie sú v teréne zreteľné a ktoré sú spravidla zlúčené do väčších celkov.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky (ÚGKK SR)
Chlumeckého 2
820 12, Bratislava 212
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/3/2010

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 1000
Scale number: 1440
Scale number: 2000
Scale number: 2500
Scale number: 2880
Scale number: 5000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Name: VGI

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov Publication: 8/4/1995 Explanation: Viď Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. Grade:

Lineage:

Vektorová mapa určeného operátu vzniká vektorizáciou na podklade mapy určeného operátu v procese spracovania registra obnovenej evidencie pozemkov. Katastrálne parcely zobrazujú pozemky, ktoré predstavujú časť zemského povrchu oddelenú od susedných častí hranicou. Tieto pozemky sú spravidla zlúčené do väčších celkov a hranice nie sú v teréne zreteľné. Publikované sú všetky katastrálne parcely zobrazené vo vektorovej mape určeného operátu, publikované nie sú katastrálne parcely zobrazené na mape určeného operátu v papierovej podobe. Katastrálne parcely sú zobrazené vo vektorových mapách, ktoré sú vytvárané podľa katastrálnych území. Parcelné číslo je 9 miestne. Je štruktúrované nasledovne: prvá cifra (ak sa vyskytuje) vyjadruje číslo pôvodného katastrálneho územia, ďalších 5 cifier vyjadruje kmeňové číslo parcely (0-9999), ďalšie 3 cifry vyjadrujú podlomenie parcely (0-999). Údaje sú aktualizované v týždennom intervale. Polohová presnosť je vyjadrená presnosťou lomových bodov hranice parcely. Presnosť lomových bodov hranice parcely je vyjadrená kódom kvality podrobného bodu nasledovne: kód 3 - základná stredná súradnicová chyba 0,14 m, kód 4 - základná stredná súradnicová chyba 0,26 m, kód 5 - základná stredná súradnicová chyba viac ako 0,26 m.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava(GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024