1. Home
  2. SDR
  3. Articles
  4. EN Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Školenia

EN Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Školenia

6/30/2022 | Rado Chudý


Dňa 05.05.2022 Ministerstvo životného prostredia SR zorganizovalo 1.INSPIRE ESPUS školenie zamerané na tému “Zber a vstupy priestorových údajov”. Príspevok prináša sumarizáciu súvisiacich výstupov.

Podujatie otvorilo sériu školení pripravovaných v rámci projektu ESPUS. Cieľom školení je posilniť povedomie o problematike INSPIRE a geoinformatike adresovaním aktuálnych tém. V úvodnej časti školenia boli zosumarizované aspekty motivácie a kontextu série školení a poskytnuté základné informácie o projekte ESPUS a plánovaných tém jednotlivých školení, pričom organizátori budú ich obsah aktualizovať tak, aby maximalizovali ich prínos pre účastníkov.

V druhej časti boli predstavené základné koncepty a témy súvisiace so zberom a tvorbou priestorových údajov v kombinácii s príkladmi z praxe.

V závere školenia boli pripravené praktické aktivity zamerané na aktívne zapojenie účastníkov školenia a poskytnutie možnosti vyskúšania vybraných postupov a nástrojov.

Videozáznam

Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu

Prezentácie

01 Intro do série INSPIRE ESPUS školení

02 Základné pojmy a koncepty

03 GNSS merania

04 Fotogrametria a DPZ

05 Geodetické merania

06 Nepriame metódy zberu

07 Zdroje priestorových údajov

08 GNSS v mobile

09 GNSS v mobile 2

10 Turizmus - tvorba mapy cyklotrás

11 Interakcie s účastníkmi