1. Home
  2. SDR
  3. Articles
  4. EN Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Workshopu

EN Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Workshopu

6/30/2022 | Rado Chudý


Ministerstvo životného prostredia SR organizovalo 07.04.2022 1.workshop v rámci projektu ESPUS: INSPIRE požiadavky a očakávania. Podujatie bolo zamerané na posilnenie diskusie INSPIRE implementácie a ďalšieho rozvoja, interakciou so zástupcami dotknutých subjektov. Príspevok prináša sumarizáciu výstupov, ktoré budú slúžiť pre optimalizáciu ďalších súvisiacich podujatí a aktivít.

V rámci podujatia bol na úvod stručne uvedený kontext problematiky INSPIRE, projektu ESPUS a predstavený zámer série workshopov, prostredníctvom ktorých by sa mala posilniť diskusia k podpore implementácie INSPIRE a ďalších možností rozvoja.

Následne boli zosumarizované hlavné legislatívne požiadavky INSPIRE a naznačené možnosti potenciálu.

V druhej časti workshopu boli pripravené a prediskutované témy vo forme tzv. MURALs, prostredníctvom ktorých bolo možné posilniť interakciu a zapojenie účastníkov workshopu.

V záverečnej časti boli stručne spracované vstupy z interaktívnej časti a indikovaný ďalší postup v rámci workshopov a ďalších súvisiacich podujatí.

Videozáznam Jednotlivé príspevky sú dostupné aj prostredníctvom YouTube videozáznamu

**Prezentácie ** Zhrnutie INSPIRE & séria ESPUS workshopov

Požiadavky a potenciál INSPIRE

Očakávania účastníkov workshopu

Vyhodnotenie očakávaní účastníkov workshopu