1. Home
  2. SDR
  3. News
  4. EN Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Konferencie

EN Výstupy 1.INSPIRE ESPUS Konferencie

6/30/2022 | Rado Chudý


Ministerstvo životného prostredia SR organizovalo 30. septembra 2021 celodennú konferenciu INSPIRE ESPUS. Podujatie bolo zamerané na problematiku zdieľania a využívania geopriestorových údajov a služieb v oblasti životného prostredia, ako aj v širšom kontexte podpory digitálnych služieb štátu. Aj keď podujatie prebehlo v online prostredí, účasť ktorá sa pohybovala okolo 100 účastníkov potvrdila opodstatnenosť a aktuálnosť adresovaných tém.

Zástupca Európskej komisie Joeri Robbrecht (DG ENV) zdieľal s účastníkmi podujatia aktuálne informácie z procesu revízie a ďalšieho možného smerovania Smernice INSPIRE. Ray Boguslawski (Externý konzultant, DG JRC) a Massimo Pedroli (Konzultant Deloitte) informovali o iniciatíve ISA2 ELISE, zameranej na priestorovú podporu digitálnych služieb. Oba príspevky zhodnotili výkon SR v téme implementácie požiadaviek INSPIRE a pozície SR v rámci hodnotenia Location Interoperability Framework Observatory Location Interoperability Framework Observatory (LIFO). Jitka Faugnerová, zastupujúca Českú informačnú agentúru životného prostredia, sa podelila o aktuálne informácie z oblasti implementácie INSPIRE a OpenData podpory prostredníctvom geodát v ČR. Situáciu v Slovenskej republiky za oblasť e-Government a INSPIRE doplnili príspevky Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky (MIRRI) a Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR).

Konferencia odštartovala sériu ďalších podujatí pre poskytovateľov i používateľov geopriestorových údajov. Podujatia bude organizovať MŽP SR v rámci projektu “Efektívna správa priestorových údajov a služieb (ESPUS)” ako gestor implementácie požiadaviek INSPIRE v Slovenskej republike.


„Harmonizované kvalitné a dostupné dáta by mali byť cestou k tomu aby štát mohol poskytovať svojim občanom kvalitnejšie služby pre lepší život a tak posilniť prirodzeným spôsobom dôveru a motiváciu na aktívnejšom udržiavaní životného prostredia, v ktorom žijú“, povedal v úvodných slovách Martin Déneši, generálny riaditeľ Sekcie informatiky MŽP SR. Cieľom 1. INSPIRE ESPUS konferencie bolo poskytnúť kontext, pohľad na aktuálny stav, výzvy a aktivity v predmetnej oblasti v domácom a zahraničnom prostredí.

Napriek progresu od roku 2016 a širokému rozsahu metaúdajov popisujúcich datasety a služby, implementácia požiadaviek INSPIRE v SR v niektorých sledovaných kritériách zaostáva za priemerom EU, predovšetkým v oblasti dostupnosti geoúdajov. „Keď sa pozrieme na Slovensko, vidíme reálny problém. Len 21% datasetov bolo sprístupnených na stiahnutie a zobrazenie. 27% datasetov je dostupných len na zobrazovanie. 24% datasetov je dostupných na stiahnutie. . . V tomto smere je potrebné vykonať ešte veľa práce aby boli dáta dostupné (aj na stiahnutie). Podstata smernice INSPIRE je totiž vytvoriť podmienky na zdieľanie dát s ľuďmi a v rámci verejnej správy”, nielen dáta popisovať. Joeri Robbrecht, DG ENV, EK.

Ray Boguslawski, ktorý sa zaoberá interoperabilitou v oblasti digitálnych verejných služieb, predstavil „lokačnú interoperabilitu ako faktor umožňujúci poskytovanie politiky a lepšie digitálne služby“ ako základný koncept aktivity ELISE. V rámci hodnotenia LIFO postavenom na hodnotiacom rámci EULF Blueprint boli pozitívne vnímané snahy SR posilniť synergie medzi INSPIRE a eGovernmentom, zohľadňovanie štandardov a ELISE odporúčaní pri verejných obstarávaniach, vytváraní referenčných registrov, poskytovaní možností financovania súvisiacich aktivít na skvalitňovanie tvorby a využívania geopriestorových dát, alebo aj posudzovanie projektov na základe hodnoty za peniaze. Na druhej strane Slovenská republika vykazuje výrazné medzery v oblastiach dostupnosti, INSPIRE súladu a systematickej podpory využívania geodát v digitálnych službách, štandardizovaného dokumentovania licenčných podmienok, či zapojenia privátneho, neziskového, či akademického a výskumného sektora. „V porovnaní s ostatnými štátmi je pozitívne, že existuje plán integrácie registra priestorových údajov do národného portálu otvorených dát na základe výmeny štandardizovaných metaúdajov, ” skonštatoval Massimo Pedroli. Slovenský rámec pre sémantickú interoperabilitu (Slovak Semantic Interoperability Framework) a projekt ESPUS sú považované za dobré príklady praxe zo SR.

Jitka Faugnerová účastníkov oboznámila s technickým riešením českého geoportálu, plánmi na vývoj/modernizáciu portálu a so stavom harmonizácie geodát v ČR.

Podujatie ďalej prinieslo prostredníctvom príspevku Michaely Galia Pallayovej (MIRRI) prehľad súvisiacich noviniek v oblasti eGovernmentu a Open data. V neposlednom rade aktuálne informácie o implementácii INSPIRE na Slovensku a projekte ESPUS, ktoré predstavili zástupcovia MŽP SR. Prostredníctvom tejto projektovej podpory bude možné posilniť proces budovania a prevádzky národnej infraštruktúry priestorových informácií predovšetkým v oblastiach:

Novelizácie relevantných zákonov a prípravy podporných metodických podkladov; Harmonizácie a sprístupnenia ďalších priestorových údajov prostredníctvom štandardizovaných služieb; Návrhu a tvorby nových aplikácií pre vybrané prípady použitia v oblastiach podpory lepších verejných služieb, analytického využitia a inovácií nad geoúdajmi; Organizácie podujatí na podpory zvyšovania povedomia v podobe v podobe workshopov, školení či hackathonu. Informácie o ďalších aktivitách budú zverejňované na webovom sídle inspire.gov.sk, prostredníctvom newslettra INSPIRE INFO newsletra, alebo na sociálnych sieťach.