1. Domov
  2. Vznik nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa - okresy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Vznik nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa - okresy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Slovenská agentúra životného prostredia

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Vznik nebezpečného odpadu na 1 obyvateľa - okresy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Atlas krajiny Slovenskej republiky - kapitola 9.1. Zdroje stresových javov a ich priemet v krajine - vrstva obsahuje hodnotu odpadu na obyvateľa udávaný v kg.rok-1.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Kontaktné miesto
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 1. 4. 2002

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 500000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°
Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.35242°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.908261°
Najjužnejšie súradnice: 47.535248°
Najsevernejšie súradnice: 49.810862°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Spôsob vytvorenia: konverzia rastrového formátu do vektorového. Spôsob georeferencovania: prepočtom z DTP (výkresových) súradníc do GK zobrazenia pomocou kontrolných bodov (cca 1200). RMS bola stanovená ex-post iba pre niekoľko vybraných vrstiev podobnej presnosti a je cca 190 m. Transformácia: afinná. Poznámka: DTP spracovaná manuálna mapa 1:500 000

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

30. 4. 2024