1. Domov
  2. Geologická mapa Západných Karpát M 1:500 000

Geologická mapa Západných Karpát M 1:500 000

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Geologická mapa Západných Karpát M 1:500 000

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Geologická mapa Západných Karpát a priľahlých území, J. Lexa a kol., 2000, M 1:500 000.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421259375373 miroslav.antalik@geology.sk

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 23. 6. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 500000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: 9.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Mapa vznikla v spolupráci s geológmi okolitých krajín. Na území SR ako podklad slúžila Geologická mapa Slovenskej republiky, A. Biely a kol., 1996, M 1 : 500 000.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

25. 1. 2024