1. Domov
  2. Antropogénne prvky – kultúra

Antropogénne prvky – kultúra

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Antropogénne prvky – kultúra

Druh zdroja:

Séria súborov priestorových údajov

Obsah zdroja:

Séria dátových sád Antropogénne prvky - kultúra (AP-K) obsahuje vybrané triedy objektov ZBGIS z rovnomennej kategórie, ktoré vznikli tvorivou činnosťou človeka pre potreby a rozvoj jeho života. Obsahuje tri tematicky zamerané skupiny tried objektov: Priemyselné objekty, Sociálno-kultúrne objekty a Dopravné objekty. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk.

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Autor
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
gkuzc@skgeodesy.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 6. 12. 2021

Časový rozsah zdroja:

14. 9. 2010 - 1. 7. 2015

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: x-filegdb Verzia: 10.* Názov: vnd.shp Verzia: unknown Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Katalóg tried objektov ZBGIS® Publikácia: 1. 5. 2013 Vysvetlenie: Viď KTO ZBGIS Stupeň:

Pôvod:

Antropogénne prvky – kultúra sú jednou z tematických kategórií ZBGIS - geografickej databázy obsahujúcej informácie o polohopisných prvkoch z celého územia Slovenskej republiky. ZBGIS vznikol procesom trojfázového spracovania v rokoch 2002 až 2009, čo územie SR rozdelilo na oblasti s rôznou kvalitou a kvantitou údajov. Prvá fáza spracovania je fotogrametrické vyhodnotenie z leteckých meračských snímok, kde sa zozbierajú všetky dostupné priestorové polohopisné infromácie do vektorovej formy s určením súradníc x, y, z, s geometrickou interpretáciou bod, línia a plocha. Druhá fáza je miestne šetrenie, kde sa priamo v teréne reviduje a dopĺňa stav z prvej fázy spracovania. Šetrením v teréne sa overí úplnosť, správnosť a existencia objektov, klasifikácia triedy, doplnia sa predpísané atribúty a novovzniknuté objekty podľa platného KTO ZBGIS. Tretia fáza spracovania je kontrola kvality, ktorá preverí polohovú a tematickú zložku objektov podľa príslušnej ISO normy. Kvalita údajov ZBGIS je definovaná presnosťou geometrie, správnosťou atribútov, kompletnosťou a bezchybnou topológiou. Metódy zberu geometrického aspektu objektov môžu byť geodetické a fotogrametrické. Prednosť má vždy presnejšia metóda.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
gkuzc@skgeodesy.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

11. 1. 2024