1. Domov
  2. Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na území PSK

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na území PSK

Prešovský samosprávny kraj

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti na území PSK

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Vrstva zobrazuje lokalizáciu všetkých (verejných aj neverejných) ambulantných aj pohotovostných poskytovateľov všeobecnej, špecializovanej a zubnej starostlivosti, lekární a predajní zdravotníckych pomôcok na území kraja. Údaje sú aktualizované 2x denne z portálu e-VÚC, ktorý sprístupňuje občanom na jednom mieste informácie, ktoré pri svojej činnosti v zdravotnej a sociálnej oblasti produkujú samosprávne kraje. Údajová sada obsahuje aj informáciou a zazmluvnených zdravotných poisťovniach poskytovateľom.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Prešovský samosprávny kraj - autor/vlastník údajov
Inštitút rozvoja PSK - GIS tím

,

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 9. 4. 2020

Početnosť údržby a aktualizácie:

denne

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 25000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.58448718°
Najjužnejšie súradnice: 48.72226206°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.6401976°
Najzápadnejšie súradnice: 19.752964°
Najsevernejšie súradnice: 49.58448718°
Najzápadnejšie súradnice: 19.752964°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.6401976°
Najjužnejšie súradnice: 48.72226206°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 19.752964°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.6401976°
Najjužnejšie súradnice: 48.72226206°
Najsevernejšie súradnice: 49.58448718°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Povinné - vyplniť / Mandatory (INSPIRE)

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Prešovský samosprávny kraj - kontakt
Inštitút rozvoja PSK - Ing. Marek Hudák

,

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023