1. Domov
  2. Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015)

Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015)

Slovenský hydrometerologický ústav

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015)

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Dataset obsahuje vektorovú vrstvu hodnotených útvarov podzemnej vody v predkvartérnych horninách (s doplňujúcim členením hydrogeologických kolektorov do 4 podkategórií: vulkanické horniny, horniny s medzizrnovou priepustnosťou, horniny s puklinovou priepustnosťou a krasové horninové prostredie) v mierke 1 : 50 000 platných pre 1. plánovacie obdobie Vodného plánu Slovenska. Vodný plán Slovenska je súčasťou implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (tzv. rámcová smernica o vode) – transponovanej do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a príslušných vykonávacích predpisov. Zoznam útvarov podzemnej vody je uvedený v nariadení vlády SR č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd. Údaje patria k sérii priestorových údajov: Útvary podzemnej vody v 1. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2010 - 2015).

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Vlastník
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
ludovit.molnar@shmu.sk

Distribútor
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
marian.haluska@shmu.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 16. 1. 2024

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000
Rozlíšenie: 500

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách boli vymedzené na základe základných hydrogeologických máp Slovenska M 1:200 000 a máp hydrogeologických rajónov M 1:50 000.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika
rpi@shmu.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

17. 1. 2024