1. Domov
  2. Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ)

Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ)

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ)

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Bonitované pôdnoekologické jednotky (BPEJ) sú ohraničené v poľnohospodárskej krajine na základe kvality pôdy (pôdno-substrátová jednotka, hĺbka, skeletovitosť a zrnitosť pôdy), klímy a charakteru georeliéfu. Súbor BPEJ je implementovaný v národnej legislat

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Pavol Bezák
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 8. 12. 2010

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: x-oracledump Verzia: ESRI ArcSDE geodatabáza

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Bonitácia poľnohospodárskych pôd používa klasifikačný systém bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, ktoré sú predmetom bonitácie - ocenenia. Tento klasifikačný systém je nezávislý od kategórií bonitácie pôd, ktoré sú na jeho základe vytvorené, ako je cena pôdy, alebo rôzne účelové kategórie. Preto, pri akejkoľvek zmene hodnotenia pôd, napr. pri zmene ceny pôdy, alebo vytvorení účelových tried, ktoré môžu v budúcnosti vzniknúť, nie je potrebné meniť mapové dielo a ani s ním súvisiace bázy dát, ale len prevodné číselníky v podobe zoznamu BPEJ a ich príslušnosti do novej kategórie hodnotenia pôd. Kartografickým podkladom máp BPEJ je tzv. Štátna mapa odvodená v mierke 1:5 000 v súradnicovom systéme JTSK, s rôznym rokom vydania. Na týchto mapách (väčšinou zmenšených do mierky 1:10 000) bol vykonaný aj pôvodný Komplexný pôdnoznalecký prieskum (KPP), ktorý tvorí podklad súčasného pôdoznaleckého obsahu máp BPEJ.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Zuzana Fulmeková
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023