1. Domov
  2. Hydrogeologická mapa SR M 1:50 000

Hydrogeologická mapa SR M 1:50 000

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Hydrogeologická mapa SR M 1:50 000

Druh zdroja:

Séria súborov priestorových údajov

Obsah zdroja:

Hydrogeologická mapa SR M 1:50 000 vznikla spojením samostatných hydrogeologických máp regiónov. Hydrogeologické mapy [online]. Bratislava: Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, 2008. Dostupné na internete: http://apl.geology.sk/hydrogeol.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 23. 6. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: 9.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Ako východiskové údaje boli použité regionálne hydrogeologické mapy M 1:50 000, ktoré boli napojené a prispôsobené digitálnej geologickej mape SR M 1:50 000.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373 miroslav.antalik@geology.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

4. 12. 2023