1. Domov
  2. Útvary podzemnej vody v 2. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2016 - 2021)

Útvary podzemnej vody v 2. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2016 - 2021)

Slovenský hydrometerologický ústav

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Útvary podzemnej vody v 2. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2016 - 2021)

Druh zdroja:

Séria súborov priestorových údajov

Obsah zdroja:

Séria obsahuje 3 datasety hodnotených útvarov podzemnej vody platných pre 2. plánovacie obdobie Vodného plánu Slovenska: Útvary podzemnej vody vo významných aluviálnych štvrtohorných (kvartérnych) sedimentoch v 2. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2016 - 2021), Útvary podzemnej vody v predkvartérnych horninách v 2. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2016 - 2021) a Útvary geotermálnej vody (geotermálne štruktúry) v 2. plánovacom období Vodného plánu Slovenska (2016 - 2021). Vodný plán Slovenska je súčasťou implementácie smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (tzv. rámcová smernica o vode) – transponovanej do zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách v znení neskorších predpisov (vodný zákon) a príslušných vykonávacích predpisov. Zoznam útvarov podzemnej vody je uvedený v nariadení vlády SR č. 282/2010 Z. z., ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd.

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Vlastník
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Distribútor
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 19. 1. 2024

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 200000
Mierkové číslo: 50000
Rozlíšenie: 2000
Rozlíšenie: 500

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Útvary podzemnej vody vo významných aluviálnych štvrtohorných (kvartérnych) sedimentoch a predkvartérnych horninách boli vymedzené na základe základných hydrogeologických máp Slovenska M 1:200 000 a máp hydrogeologických rajónov M 1:50 000. Útvary geotermálnej vody (geotermálne štruktúry) boli vymedzené na základe Atlasu geotermálnej energie Slovenska M 1:200 000 spracovaného v roku 1995.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Slovenský hydrometerologický ústav
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

22. 1. 2024