1. Domov
  2. Hluková vrstevnicová mapa pre hluk zo železníc v aglomeráciách - Lnight

Hluková vrstevnicová mapa pre hluk zo železníc v aglomeráciách - Lnight

Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Hluková vrstevnicová mapa pre hluk zo železníc v aglomeráciách - Lnight

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Neharmonizovaný (AsIs) dataset pre tému vymedzenie vystavenia hluku zo železníc v aglomeráciách - posúdenie miery rušenia spánku. (Aglomerácia Košice).

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Kontaktné miesto
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 30. 10. 2023

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Údaje koordinované Úradom verejného zdravotníctva Slovenskej republiky od relevantných poskytovateľov v zmysle súvisiacich legislatívnych požiadaviek. Smernica 2002/49/ES END (Environmental Noise Directive) (EN , SK verzia) Smernica 2007/2/ES INSPIRE (Infrastructure for Spatial Information in the European Community) (EN , SK verzia) Nariadenie 2019/1010 o zosúladení povinností podávania správ v oblasti právnych predpisov týkajúcich sa životného prostredia a o zmene nariadení Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 166/2006 a (EÚ) č. 995/2010, smerníc Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES a 2010/63/EÚ, nariadení Rady (ES) č. 338/97 a (ES) č. 2173/2005 a smernice Rady 86/278/EHS (EN , SK verzia) VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2021/1967, ktorým sa zriaďuje povinný register údajov a povinný mechanizmus výmeny digitálnych informácií v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2002/49/ES (EN , SK verzia) Zákon č. 2/2005 Z. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 43/2005 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o strategických hlukových mapách a akčných plánoch ochrany pred hlukom

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Úrad verejného zdravotníctva SR Bratislava
Trnavská cesta 52
82645, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

30. 10. 2023