1. Domov
  2. Medzinárodná cyklotrasa EUROVELO - návrh

Medzinárodná cyklotrasa EUROVELO - návrh

Prešovský samosprávny kraj

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Medzinárodná cyklotrasa EUROVELO - návrh

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Medzinárodná cyklomagistrála EUROVELO 11 - generalizovaný priebeh cez Prešovský samosprávny kraj. Cyklotrasa je súčasťou Územného plánu Prešovského samosprávneho kraja, výkres č. 3 - Verejné dopravné vybavenie

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Autor
Prešovský samosprávny kraj - autor/vlastník údajov
Inštitút rozvoja PSK - GIS tím

,

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 7. 2. 2020

Početnosť údržby a aktualizácie:

podľa potreby

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 100000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.51555666°
Najjužnejšie súradnice: 48.71146966°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.64718878°
Najzápadnejšie súradnice: 19.82070642°
Najsevernejšie súradnice: 49.51555666°
Najzápadnejšie súradnice: 19.82070642°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.64718878°
Najjužnejšie súradnice: 48.71146966°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 19.82070642°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.64718878°
Najjužnejšie súradnice: 48.71146966°
Najsevernejšie súradnice: 49.51555666°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Územný plán Prešovského samosprávneho kraja (ÚPN PSK) sa spracováva na štátnom mapovom diele a to výkres Širších vzťahov na vektorovej mape Slovenska v mierke 1:200 000 a výkresy Priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia, Verejné dopravné vybavenie, Vodné hospodárstvo, Energetika, Ochrana prírody a krajiny, Prvky ÚSES (Územný systém ekologickej stability) na ZM (základná mapa) SR M 1:100 000.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Prešovský samosprávny kraj
Inštitút rozvoja PSK - Ing. Marek Hudák

,

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023