1. Domov
  2. Vrty SR - register Geofondu

Vrty SR - register Geofondu

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Vrty SR - register Geofondu

Druh zdroja:

Séria súborov priestorových údajov

Obsah zdroja:

Dataset obsahuje dáta z dvoch samostatných registrov – Register ostatných vrtov a Register hydrogeologických a geotermálnych vrtov. Registre vrtov sú priebežne dopĺňané zo záverečných správ uložených v archíve ŠGÚDŠ (Geofond).

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Jedinečný identifikátor zdroja:

Zodpovedná organizácia:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 23. 6. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: 9.2

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Register vrtov je budovaný dátami zo záverečných správ odovzdaných do archívu ŠGÚDŠ (Geofond).

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava
Miroslav Antalík
Mlynská dolina 1
817 04, Bratislava 11
Slovenská republika
+421 2 59375373

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

1. 2. 2024