1. Domov
  2. RÚSES 2023 biokoridory

RÚSES 2023 biokoridory

Slovenská agentúra životného prostredia

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

RÚSES 2023 biokoridory

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Priestorové údaje - Regionálny územný systém ekologickej stability (RÚSES) 2023, biokoridory. Dokument regionálneho územného systému ekologickej stability (RÚSES) predstavuje dokument určený na zabezpečenie územného systému ekologickej stability a ochranu rozmanitosti podmienok a foriem života v určitom regióne. Dokument RÚSES v zmysle zákona obstaráva a schvaľuje Okresný úrad. V rokoch 2020 až november 2023 boli príslušnými okresnými úradmi schválené dokumenty RÚSES pre nasledujúce okresy: Bánovce nad Bebravou, Bytča, Galanta, Gelnica, Hlohovec, Kežmarok, Komárno, Kysucké Nové Mesto, Košice – mesto, Košice - okolie, Levice, Medzilaborce, Námestovo, Nitra, Nové Mesto nad Váhom, Nové Zámky, Partizánske, Poltár, Revúca, Rožňava, Skalica, Snina, Šaľa, Topoľčany, Veľký Krtíš, Vranov nad Topľou a Zlaté Moravce. Ide o dokumenty RÚSES spracovávané v období 2019-2020 pre okresy SR v rámci projektu OP KŽP „Spracovanie dokumentov regionálnych územných systémov ekologickej stability pre potreby vytvorenia základnej východiskovej bázy pre reguláciu návrhu budovania zelenej infraštruktúry (RÚSES II)“ z OP Kvalita životného prostredia, Prioritná os: Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry, ktorý riešila SAŽP. Dokumenty RÚSES boli spracovávané v zmysle Metodických pokynov na vypracovanie dokumentov RÚSES (SAŽP, 2014). Biokoridor je priestorovo prepojený súbor ekosystémov, ktorý spája biocentrá a umožňuje migráciu a výmenu genetických informácií živých organizmov a ich spoločenstiev, na ktorý priestorovo nadväzujú interakčné prvky.

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Autor
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 30. 6. 2023

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Dataset vytvorený z podkladov: Základná mapa SR 1: 10 000 © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR; Tematické GIS vrstvy © Úrad geodézie, kartografie a katastra SR; Tematické GIS vrstvy © Open Street Map; Mapový podklad © ESRI, GIS vrstvy ochrany prírody © ŠOP SR Banská Bystrica, Tématické GIS vrstvy © SAŽP Banská Bystrica.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
webservices@sazp.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

2. 1. 2024