Preskočiť hlavnú navigáciu

Operačná prevádzka RPI

Dňom 01.02.2017 bol Register Priestorových Informácií (RPI) uvedený do operačnej prevádzky. Táto operačná prevádzka zabezpečí naplnenie súvisiacich legislatívnych požiadaviek a vytvorí priestor na naplnenie očakávaní v zlepšení prístupu k priestorovým údajom a súvisiacim službám  prostredníctvom Infraštruktúry priestorových informácií v Slovenskej republike.

Operačná prevádzka RPI je ďalším dôležitým momentom, ktorý prinesie nové povinnosti pre tzv. Povinné osoby (Subjekty, ktoré sú povinné zúčastňovať sa na procese vytvárania a prevádzkovania národnej infraštruktúry pre priestorové informácie a sú povinné zhromažďovať, uchovávať, poskytovať a šíriť jednotlivé jej zložky) ako aj príležitosť pre Dobrovoľných prispievateľov a užívateľov tohto digitálneho priestorového obsahu a funkcionality.

Nástroje pre verejnosť

Vyhľadávanie a mapy

Vyhľadávanie a mapy

Webová aplikácia, ktorá umožňuje vyhľadávať priestorové údaje a ich služby v RPI, zobrazovať ich metaúdaje a zobrazovať priestorové údaje prostredníctvom ich služieb v mape. Mapa je jednoduchý online GIS nástroj s funkcionalitou pre prácu s mapou.

Metaúdajový editor

Verejný metaúdajový editor

Webová aplikácia pre neregistrovaných užívateľov pre tvorbu metaúdajov o priestorových údajoch a ich službách s možnosťou validácie v zmysle legislatívy INSPIRE a následného uloženia na lokálny disk.

Terminologický slovník

Terminologický slovník

Webová aplikácia, ktorá umožňuje vyhľadávanie a následné zobrazenie a definíciu odborných pojmov, ktoré sa používajú v terminológii INSPIRE, NIPI, GIS a príslušných vedných oborov.

Validačná služba

Validačná služba

Webová aplikácia, ktorá validuje metaúdaje v zmysle legislatívy INSPIRE a zabezpečenia interoperabilty. Umožňuje rôzne možnosti vstupov pre využitie povinnými osobami - xml súbor alebo text vo formáte xml.

Nástroje pre prispievateľov

Prihlásenie do RPI

Prihlásenie do RPI

Webové aplikácie pre povinné osoby, ktoré umožňujú adminstráciu ich metaúdajov o súboroch a službách priestorových údajov. Po prihlásení poskytuje nástroje pre registrovaných používateľov.

Zaregistrovať do RPI

Registrácia povinnej osoby

Registrácia povinnej osoby ako prispievateľa do RPI. Registrácia prebieha na ústrednom portáli verejnej správy. Povinné osoby po zaregistrovaní môžu využívať všetky administratívne nástroje RPI.

Národná infraštruktúra pre priestorové informácie

Inspire na Slovensku

Inspire na Slovensku

Pravidelne aktualizovaná webová stránka o implementácii smernice INSPIRE a zákona o NIPI v Slovenskej republike, koordinácia, legislatívne a technické dokumenty, výstupy zo zasadnutí Koordinačnej rady NIPI a Expertnej skupiny NIPI, udalosti, novinky, linky na ďalšie aktivity EK.

Národný geoportál

Národný geoportál

Národný geoportál (NG) v zmysle Zákona o NIPI je internetový portál, ktorý poskytuje prístup k priestorovým údajom a službám priestorových údajov NIPI a povinných osôb prostredníctvom sieťových služieb. Zdrojom údajov pre NG je RPI.

Informácie o RPI

Informácie o Registri priestorových údajov - legislatíva, začlenenie do eGov, cieľ projektu, výstupy, využitie verejnou správou, občanmi.

Viac informácií o RPI

Aktivita registra

Aktivita registra

Obsah registra

Koláčový graf: služba = 3% dátová sada = 97% iné = 0%

Obľúbené dokumenty

  • Smernica o INSPIRE
    Smernica_INSPIRE_2007_2_ES.pdf

    Smernica Európskeho parlamentu a rady 2007/2/ES zo 14.3.2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Europskom spoločšnstve (Inspire)

  • Zákon o NIPI
    Zakon_3_2010_o_NIPI.pdf

    Zákon o národnej infraštruktúre pre priestorové informácie z 2.12.2009

Všetky dokumenty