1. Home
  2. INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE harmonizovaný dataset z témy Annex III: Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy. Obsahuje údaje o správnych územiach povodí (zoneTypeCode='RiverBasinDistrict') podľa Smernice 2000/60/ES (Rámcová smernica o vode). Ide o územia pevniny, ktoré tvorí jedno povodie alebo viaceré susediace povodia spolu s prislúchajúcimi podzemnými vodami a ktoré je určené podľa článku 3 ods. 1 smernice 2000/60/ES ako hlavná jednotka pre vodohospodársky manažment povodí.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Resource provider
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Processor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
martin.valenta@vuvh.sk

Resource published/last revised/created date:

Publication: 10/19/2020

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.62°
Southernmost coordinates: 47.72°
Easternmost coordinates: 22.58°
Westernmost coordinates: 16.82°
Northernmost coordinates: 49.62°
Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°
Northernmost coordinates: 49.62°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2 Specification: Area Management Restriction and Regulation ZonesName: geo+json Version: RFC7946

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov Publication: 12/8/2010 Explanation: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Grade:

Lineage:

Dáta o správnych územiach povodia, ktoré sú reportované podľa Smernice 2000/60/EC za Slovenskú republiku - pôvodné údaje (formát .SHP a zobrazenie EPSG:5514) boli transformované podľa príslušnej INSPIRE schémy (http://inspire.ec.europa.eu/schemas/am/4.0/AreaManagementRestrictionRegulationZone.xsd) do formátu GML a súradnicového systému EPSG:4258.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/7/2023