1. Domov
  2. INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Správne územia povodia

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE harmonizovaný dataset z témy Annex III: Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy. Obsahuje údaje o správnych územiach povodí (zoneTypeCode='RiverBasinDistrict') podľa Smernice 2000/60/ES (Rámcová smernica o vode). Ide o územia pevniny, ktoré tvorí jedno povodie alebo viaceré susediace povodia spolu s prislúchajúcimi podzemnými vodami a ktoré je určené podľa článku 3 ods. 1 smernice 2000/60/ES ako hlavná jednotka pre vodohospodársky manažment povodí.

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Poskytovateľ zdroja
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Hlavný výskumník
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
martin.valenta@vuvh.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 19. 10. 2020

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2 Špecifikácia: Spravované/Obmedzené/Regulované Zóny A Jednotky Podávajúce SprávyNázov: geo+json Verzia: RFC7946

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov Publikácia: 8. 12. 2010 Vysvetlenie: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Stupeň:

Pôvod:

Dáta o správnych územiach povodia, ktoré sú reportované podľa Smernice 2000/60/EC za Slovenskú republiku - pôvodné údaje (formát .SHP a zobrazenie EPSG:5514) boli transformované podľa príslušnej INSPIRE schémy (http://inspire.ec.europa.eu/schemas/am/4.0/AreaManagementRestrictionRegulationZone.xsd) do formátu GML a súradnicového systému EPSG:4258.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

7. 12. 2023