1. Home
  2. Geografické názvoslovie

Geografické názvoslovie

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

Geografické názvoslovie

Source type:

Spatial data set serie

Source content:

Séria dátových sád Geografické názvoslovie obsahuje triedu objektov ZBGIS Geografický názov, ktorá zahŕňa názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré štandardizuje ÚGKK a ktoré nemajú charakter správnej jednotky; oficiálne názvy prevzaté od správcov objektov; názvy neštandardizované získané z mimorezortných zdrojov a z miestneho šetrenia s rôznym statusom a stavom názvu. Obsahuje názvoslovie štandardizované a neštandardizované. Objekt je reprezentovaný vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Author
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Resource published/last revised/created date:

Revision: 12/6/2021

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf-8

Spatial resolution:

Scale number: 10000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.61°
Southernmost coordinates: 47.73°
Easternmost coordinates: 22.57°
Westernmost coordinates: 16.83°
Northernmost coordinates: 49.61°
Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.83°
Easternmost coordinates: 22.57°
Southernmost coordinates: 47.73°
Northernmost coordinates: 49.61°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: x-filegdb Name: vnd.shp Name: gml+xml

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Smernica na štandardizáciu geografických názvov Publication: 5/20/2015 Explanation: Viď Smernica na štandardizáciu geografických názvov Grade:

Title: Katalóg tried objektov ZBGIS® Publication: 5/1/2013 Explanation: Viď KTO ZBGIS. Grade:

Lineage:

V prvých rokoch existencie komisie sa štandardizovalo názvoslovie Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000, ktoré sa v rokoch 1974 – 1979 zverejnilo v publikáciách edície Kartografické informácie. V rokoch 1972 – 1985 sa štandardizovalo názvoslovie Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 10 000, ktoré bolo postupne v rokoch 1983 – 1998 zverejnené v publikáciách edície Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Základným zdrojom informácií v databáze sú vydané zoznamy štandardizovaných názvov zo Základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000, Základnej mapy SR v mierke 1 : 50 000 a Vodohospodárskej mapy SR v mierke 1 : 50 000, ku ktorým sa pripojili doplňujúce údaje. Do databázy sa postupne preberajú názvy z informačného systému katastra nehnuteľností a názvy objektov v správe centrálnych alebo miestnych inštitúcií s cieľom vytvoriť jednotnú databázu geografických názvov. S cieľom postupne prepojiť databázu geografického názvoslovia s geometriou topografických objektov sa v roku 2012 databáza geografického názvoslovia začlenila do ZBGIS, následne sa vykonala revízia názvov a ich atribútov, aby sa mohla stať jeho neoddeliteľnou súčasťou. Štruktúra databázy sa upravila podľa požiadaviek projektu EuroGeoNames a podľa špecifikácie INSPIRE.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

7/4/2024