1. Domov
  2. Geografické názvoslovie

Geografické názvoslovie

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Geografické názvoslovie

Druh zdroja:

Séria súborov priestorových údajov

Obsah zdroja:

Séria dátových sád Geografické názvoslovie obsahuje triedu objektov ZBGIS Geografický názov, ktorá zahŕňa názvy nesídelných geografických objektov a špecifických sídelných objektov z územia Slovenskej republiky, ktoré štandardizuje ÚGKK a ktoré nemajú charakter správnej jednotky; oficiálne názvy prevzaté od správcov objektov; názvy neštandardizované získané z mimorezortných zdrojov a z miestneho šetrenia s rôznym statusom a stavom názvu. Obsahuje názvoslovie štandardizované a neštandardizované. Objekt je reprezentovaný vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk.

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Autor
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
gkuzc@skgeodesy.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 6. 12. 2021

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: x-filegdb Verzia: unknown Názov: vnd.shp Verzia: unknown Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Smernica na štandardizáciu geografických názvov Publikácia: 20. 5. 2015 Vysvetlenie: Viď Smernica na štandardizáciu geografických názvov Stupeň:

Názov: Katalóg tried objektov ZBGIS® Publikácia: 1. 5. 2013 Vysvetlenie: Viď KTO ZBGIS. Stupeň:

Pôvod:

V prvých rokoch existencie komisie sa štandardizovalo názvoslovie Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1:50 000, ktoré sa v rokoch 1974 – 1979 zverejnilo v publikáciách edície Kartografické informácie. V rokoch 1972 – 1985 sa štandardizovalo názvoslovie Základnej mapy Slovenskej republiky v mierke 1 : 10 000, ktoré bolo postupne v rokoch 1983 – 1998 zverejnené v publikáciách edície Geografické názvoslovné zoznamy OSN Slovenskej republiky. Základným zdrojom informácií v databáze sú vydané zoznamy štandardizovaných názvov zo Základnej mapy SR v mierke 1 : 10 000, Základnej mapy SR v mierke 1 : 50 000 a Vodohospodárskej mapy SR v mierke 1 : 50 000, ku ktorým sa pripojili doplňujúce údaje. Do databázy sa postupne preberajú názvy z informačného systému katastra nehnuteľností a názvy objektov v správe centrálnych alebo miestnych inštitúcií s cieľom vytvoriť jednotnú databázu geografických názvov. S cieľom postupne prepojiť databázu geografického názvoslovia s geometriou topografických objektov sa v roku 2012 databáza geografického názvoslovia začlenila do ZBGIS, následne sa vykonala revízia názvov a ich atribútov, aby sa mohla stať jeho neoddeliteľnou súčasťou. Štruktúra databázy sa upravila podľa požiadaviek projektu EuroGeoNames a podľa špecifikácie INSPIRE.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
gkuzc@skgeodesy.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

11. 1. 2024