1. Home
  2. INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Citlivá oblasť

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Citlivá oblasť

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Save as ISO XML Save as DCAT XML

Source identification

Source title:

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Citlivá oblasť

Source type:

Spatial data set

Source content:

INSPIRE harmonizovaný dataset z témy Annexu III: Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy. Obsahuje citlivé oblasti a aglomerácie (zoneTypeCode='SensitiveArea') podľa Smernice 91/271/EEC (Smernica o čistení komunálnych odpadových vôd). Citlivá oblasť je územie podľa kritérií tejto smernice - v prípade SR bolo delimitované celé územie štátu. Aglomerácia je oblasť, v ktorej sa osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrujú, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody do čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo na miesto ich konečného vypúšťania.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Processor
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Dagmar Drahovská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
, Bratislava
Slovenská republika
dagmar.drahovska@vuvh.sk

Resource provider
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Resource published/last revised/created date:

Publication: 11/10/2020

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 50000

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.62°
Southernmost coordinates: 47.72°
Easternmost coordinates: 22.58°
Westernmost coordinates: 16.82°
Northernmost coordinates: 49.62°
Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.82°
Easternmost coordinates: 22.58°
Southernmost coordinates: 47.72°
Northernmost coordinates: 49.62°

Spatial representation type:

vector

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: gml+xml Version: 3.2 Specification: Area Management Restriction and Regulation ZonesName: geo+json Version: RFC7946

Resource quality information

Compliance with specification:

Title: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov Publication: 12/8/2010 Explanation: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Grade:

Lineage:

Dáta o citlivej oblasti a aglomeráciach, ktoré sú reportované podľa Smernice 91/271/EEC za Slovenskú republiku - pôvodné údaje (formát .CSV obsahujúci súradnice vo WGS84) boli transformované podľa príslušnej INSPIRE schémy (http://inspire.ec.europa.eu/schemas/am/4.0/AreaManagementRestrictionRegulationZone.xsd) do formátu GML a súradnicového systému EPSG:4258. Ako citlivá oblasť je delimitované celé územie SR.

Metadata

Metadata contact title:

Point of contact
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

12/7/2023