1. Domov
  2. INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Citlivá oblasť

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Citlivá oblasť

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE - Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy - Citlivá oblasť

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE harmonizovaný dataset z témy Annexu III: Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy. Obsahuje citlivé oblasti a aglomerácie (zoneTypeCode='SensitiveArea') podľa Smernice 91/271/EEC (Smernica o čistení komunálnych odpadových vôd). Citlivá oblasť je územie podľa kritérií tejto smernice - v prípade SR bolo delimitované celé územie štátu. Aglomerácia je oblasť, v ktorej sa osídlenie alebo hospodárska činnosť natoľko koncentrujú, že je opodstatnené odvádzať z nich komunálne odpadové vody do čistiarne komunálnych odpadových vôd alebo na miesto ich konečného vypúšťania.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Hlavný výskumník
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Dagmar Drahovská
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
, Bratislava
Slovenská republika
dagmar.drahovska@vuvh.sk

Poskytovateľ zdroja
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 10. 11. 2020

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.82°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.58°
Najjužnejšie súradnice: 47.72°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: 3.2 Špecifikácia: Spravované/Obmedzené/Regulované Zóny A Jednotky Podávajúce SprávyNázov: geo+json Verzia: RFC7946

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 z 23. novembra 2010, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES, pokiaľ ide o interoperabilitu súborov a služieb priestorových údajov Publikácia: 8. 12. 2010 Vysvetlenie: Viď Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1089/2010 Stupeň:

Pôvod:

Dáta o citlivej oblasti a aglomeráciach, ktoré sú reportované podľa Smernice 91/271/EEC za Slovenskú republiku - pôvodné údaje (formát .CSV obsahujúci súradnice vo WGS84) boli transformované podľa príslušnej INSPIRE schémy (http://inspire.ec.europa.eu/schemas/am/4.0/AreaManagementRestrictionRegulationZone.xsd) do formátu GML a súradnicového systému EPSG:4258. Ako citlivá oblasť je delimitované celé územie SR.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika
+421259343302 marek.sulovsky@vuvh.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

7. 12. 2023