1. Home
  2. Základné sídelné jednotky (ZSJ)

Základné sídelné jednotky (ZSJ)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Save as ISO XML Save as DCAT XML Open in the National Geoportal

Source identification

Source title:

Základné sídelné jednotky (ZSJ)

Source type:

Spatial data set

Source content:

Základná sídelná jednotka (ZSJ) je skladobnou časťou sídelného útvaru. Je určená na priestorovú identifikáciu a sledovanie sociálno-ekonomických a územno-technických javov priamo viazaných na osídlenie. Tvorí ju buď sídelná lokalita (SL), alebo urbanistický obvod (UO). Sídelnú lokalitu (SL) tvorí samostatné zoskupenie objektov na bývanie vrátane územia upraveného na potreby sídelného útvaru a prípadných výrobných, technických a občianskych zariadení. Od seba navzájom sú sídelné lokality oddelené nezastavanými plochami alebo hranicami katastrálnych území. Územie sídelnej lokality je vymedzené jej referenčným územím. Je to časť alebo celé územie územno-technickej jednotky, ktoré obklopuje zastavané územie sídelnej lokality. Predstavuje územie prirodzene spadajúce resp. viažuce sa na sídelnú lokalitu, ktoré sa historicky vytváralo na základe dopravného napojenia, napojenia na základnú vybavenosť, majetkových vzťahov alebo prirodzených bariér oddeľujúcich jednotlivé sídelné lokality - územné obvody vybraných miest sa delia na urbanistické obvody (UO) spravidla v súlade s funkčnými plochami vymedzenými územno-plánovacou dokumentáciou. Hranice urbanistických obvodov prebiehajú po prirodzených a v území identifikovateľných prvkoch.

Conditions applied to access and use:

Responsible organization:

Ministerstvo životného prostredia SR
Martin Zeman
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
+421484374521

Resource published/last revised/created date:

Creation: 1/1/2017

Source language:

Slovak

Character encoding:

utf8

Spatial resolution:

Scale number: 2880

Spatial scope:

Northernmost coordinates: 49.6100°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Northernmost coordinates: 49.6100°
Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°

Spatial scope:

Westernmost coordinates: 16.8300°
Easternmost coordinates: 22.5700°
Southernmost coordinates: 47.7300°
Northernmost coordinates: 49.6100°

Spatial representation type:

vector

Coordinate reference system:

Resource Distribution Information

Distribution format:

Name: vnd.shp Version: 1.0

Resource quality information

Lineage:

na základe údajov ISKN (VKM)

Metadata

Metadata contact title:

Ministerstvo životného prostredia SR
Jozef Nováček
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
+421484374528

Metadata language:

Slovak

Metadata date:

6/12/2024