1. Domov
  2. Základné sídelné jednotky (ZSJ)

Základné sídelné jednotky (ZSJ)

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Základné sídelné jednotky (ZSJ)

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Základná sídelná jednotka (ZSJ) je skladobnou časťou sídelného útvaru. Je určená na priestorovú identifikáciu a sledovanie sociálno-ekonomických a územno-technických javov priamo viazaných na osídlenie. Tvorí ju buď sídelná lokalita (SL), alebo urbanistický obvod (UO). Sídelnú lokalitu (SL) tvorí samostatné zoskupenie objektov na bývanie vrátane územia upraveného na potreby sídelného útvaru a prípadných výrobných, technických a občianskych zariadení. Od seba navzájom sú sídelné lokality oddelené nezastavanými plochami alebo hranicami katastrálnych území. Územie sídelnej lokality je vymedzené jej referenčným územím. Je to časť alebo celé územie územno-technickej jednotky, ktoré obklopuje zastavané územie sídelnej lokality. Predstavuje územie prirodzene spadajúce resp. viažuce sa na sídelnú lokalitu, ktoré sa historicky vytváralo na základe dopravného napojenia, napojenia na základnú vybavenosť, majetkových vzťahov alebo prirodzených bariér oddeľujúcich jednotlivé sídelné lokality - územné obvody vybraných miest sa delia na urbanistické obvody (UO) spravidla v súlade s funkčnými plochami vymedzenými územno-plánovacou dokumentáciou. Hranice urbanistických obvodov prebiehajú po prirodzených a v území identifikovateľných prvkoch.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Ministerstvo životného prostredia SR
Martin Zeman
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
+421484374521

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 1. 1. 2017

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 2880

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: vnd.shp Verzia: 1.0

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

na základe údajov ISKN (VKM)

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Ministerstvo životného prostredia SR
Jozef Nováček
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika
+421484374528

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

12. 6. 2024