1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

4/19/2023
07:06 AM

Pralesy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Prečerpávacia stanica ropy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Endemický druh rastlín - horčičník Wahlenbergov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Prirodzený prírastok na 1000 obyvateľov - okresy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Chránené a významné druhy cicavcov a vtákov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Úmrtnosť žien na choroby tráviacej sústavy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Bažantnice [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM
4/19/2023
07:06 AM

Ochrana vodných zdrojov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Vlhkostný režim pôd [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Využiteľné zásoby podzemných vôd hydrogeologického rajónu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Chránené rybárske oblasti [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM
4/19/2023
07:06 AM

Charakteristiky vodných tokov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Zastúpenie ekostabilizačných prvkov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Funkčné polohy častí mikroregiónov podľa prírodno-sídelnej gravitácie [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Krasové javy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM

Mesto [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:06 AM
4/19/2023
07:06 AM

Štruktúra a odvetvia ekonomickej činnosti [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Povodia vodárenských tokov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Zdroje geotermálnych vôd [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Zvláštny režim dopravy a technickej infraštruktúry - rekreačná oblasť [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Lokality zapísané v Zozname svetového dedičstva [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Bariéry na hraniciach prírodno-sídelných spádových regiónov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Biocentrá [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Jadrá biocentier [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Centrá textilného a odevného priemyslu - počet pracovníkov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Hranice nárečových makroareálov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery okresu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Včasnohistorické osídlenie (1. - 5. stor. n. l.) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Hranice perspektívnych oblastí a geologické hranice [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Počet vozidiel kamiónovej dopravy za 24 hodín (r. 1995) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Kraje (1949 - 1960) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Absolútne mesačné maximum zrážok [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Priemerný ročný počet dní so snehovou pokrývkou [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Hlavné rozvojové koridory dopravy a infraštrukturálnych zariadení [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Jarabica Perdix perdix [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Počet obyv. v poprodukt. veku a podiel obyvateľov poprodukt. veku [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Názov toku, vodnej plochy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Rozširovanie krkavca čierneho [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Geologický podklad [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Typy obcí podľa celoslovenského priemeru základných vekových skupín [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Národnostné zloženie obyvateľstva (r. 1880) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Sídla s historickými pamiatkami [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Podiel poľnohospodárskej pôdy z celkovej výmery obce [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Kvalita povrchových vôd I. [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Index expozície ozónu AOT 40 pre poľnohospodárske plodiny (1992 - 1996) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Priemerné ročné koncentrácie SO2 v období 1995 - 1999 [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/19/2023
07:05 AM

Meteorologická stanica [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Creating a metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia