1. Domov
  2. Podrobné povodia M 1 : 50 000

Podrobné povodia M 1 : 50 000

Slovenský hydrometerologický ústav

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Podrobné povodia M 1 : 50 000

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Vektorová vrstva podrobných povodí Slovenskej republiky v mierke 1 : 50 000. Povodie je časť zemského povrchu vymedzená orografickou rozvodnicou, z ktorého voda steká do daného profilu vodného útvaru. (STN 75 0120)

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Ing. Lotta Blaškovičová, PhD.
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Publikácia: 14. 4. 2022Revízia: 14. 4. 2022

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 50000
Rozlíšenie: 500

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Dataset bol vytvorený z podkladov vodohospodárskych máp (VHM) M 1:50 000 v rokoch 2000-2001. Jeho verifikácia a aktualizácia prebehla v roku 2004 podľa požiadaviek RSV a koncových užívateľov

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Marián Haluška
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023