1. Domov
  2. Potenciálna erózna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou

Potenciálna erózna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Potenciálna erózna ohrozenosť poľnohospodárskej pôdy vodnou eróziou

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Rastrová vrstva eróznej ohrozenosti poľnohospodárskej pôdy na Slovensku vodnou eróziou. Vygenerovaná z emipirického modelu USLE (Wischmeier, Smith, 1978). Ohraničená v krajine kultúrnymi dielmi LPIS, reklasifikovaná do 4 kategórií podľa stupňa erózneho ohrozenia. Rozlíšenie 20 m.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika
+421243420866

Kľúčové slová:

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 10. 5. 2006

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Rozlíšenie: 20

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

grid

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

bude doplnené

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky
NPPC - Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika
02/43420866

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

7. 5. 2024