1. Domov
  2. Administratívne hranice

Administratívne hranice

Geodetický a kartografický ústav Bratislava

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Administratívne hranice

Druh zdroja:

Séria súborov priestorových údajov

Obsah zdroja:

Séria dátových sád Administratívne hranice obsahuje triedy objektov ZBGIS, ktoré interpretujú územno-správne členenie (obec, okres, kraj) a štátnu hranicu Slovenskej republiky. Objekty sú reprezentované vektorovou priestorovou zložkou a popisnou zložkou, ktorá obsahuje kvalitatívne a kvantitatívne informácie definované v Katalógu tried objektov ZBGIS (KTO ZBGIS) dostupnom na stránke www.geoportal.sk. Trieda objektov Slovenská republika sa poskytuje v štyroch generalizačných stupňoch podľa vhodnosti pre zvolenú mierku zobrazovania.

Obmedzenia verejného prístupu:

Zodpovedná organizácia:

Autor
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
gkuzc@skgeodesy.sk

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 1. 9. 2017

Časový rozsah zdroja:

14. 9. 2010 - 1. 7. 2015

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: x-filegdb Verzia: unknown Názov: vnd.shp Verzia: unknown Názov: geopackage+sqlite3 Verzia: unknown Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Súlad so špecifikáciou:

Názov: Katalóg tried objektov ZBGIS® Publikácia: 1. 5. 2013 Vysvetlenie: Viď KTO ZBGIS. Stupeň:

Pôvod:

Hranice sú jednou z tematických kategórií ZBGIS - geografickej databázy obsahujúcej informácie o polohopisných prvkoch z celého územia Slovenskej republiky. Údaje administratívneho členenia vznikajú zo schválených hraníc katastrálnych území zo zdrojovej databázy vytvorenej z Vektorovej katastrálnej mapy (VKM). Na základe platného zoznamu obcí, častí obcí a vojenských obvodov sa poloautomaticky vyskladajú hranice obcí, následne okresy a kraje.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Geodetický a kartografický ústav Bratislava (GKÚ)
Chlumeckého 4
827 45, Bratislava
Bratislavský kraj
Slovenská republika
gkuzc@skgeodesy.sk

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

11. 1. 2024