1. Domov
  2. Čiastkový monitorovací systém - Pôda

Čiastkový monitorovací systém - Pôda

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum Lužianky

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Čiastkový monitorovací systém - Pôda

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Monitoring pôdy má zaznamenávať zmenu vybraných pôdnych vlastností (morfologické a základné analytické vlastnosti pôdy). Monitorovacia sieť pozostáva z 318 lokalít. Monitorované sú dôležité vlastnosti a indikátory pôdy vo vzťahu k možným hrozbám pre pôdu (kontaminácia pôdy, pokles obsahu organickej hmoty a prístupu živín, zhutnenie pôdy, erózia pôdy). Monitoring pôdy pozostáva z troch základných subsystémov: základná sieť monitorovacích lokalít (poľnohospodárske, lesné pôdy, pôdy nad hornou hranicou lesa), 2 kľúčové monitorovacie lokality, 3 plošné prieskumy kontaminácie.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum -Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
RNDr. Boris PÁLKA, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 9. 12. 2010

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 5000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.57°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.61°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: x-oracledump Verzia: ESRI ArcSDE geodatabáza

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Monitoring pôdy má zaznamenávať zmenu vybraných pôdnych vlastností (morfologické a základné analytické vlastnosti pôdy). Monitorovacia sieť pozostáva z 318 lokalít. Monitorované sú dôležité vlastnosti a indikátory pôdy vo vzťahu k možným hrozbám pre pôdu (kontaminácia pôdy, poles obsahu organickej hmoty a prístupu živín, zhutnenie pôdy, erózia pôdy). Monitoring pôdy pozostáva z troch základných subsystémov: 1 - základná sieť monitorovacích lokalít (poľnohospodárske, lesné pôdy, pôdy nad hornou hranicou lesa), 2 - kľúčové monitorovacie lokality, 3 - plošný prieskum kontaminácie

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

NPPC- Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy
Ing. Zuzana Fulmeková, PhD.
Trenčianska 55
821 09, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

6. 6. 2023