1. Domov
  2. Lokality s možným výskytom POPs látok

Lokality s možným výskytom POPs látok

Slovenská agentúra životného prostredia

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

Lokality s možným výskytom POPs látok

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

Lokality s možným výskytom POPs látok sú súčasťou Registra lokalít s možným výskytom perzistentných organických látok (POPS) (https://pops.enviroportal.sk/PopisRegistra). Predovšetkým sú to sklady nepoužiteľných agrochemikálií – zdedených z čias, kedy bolo ich používanie povolené.

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Autor
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Vytvorenie: 10. 5. 2024

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf-8

Priestorové rozlíšenie:

Mierkové číslo: 10000

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°
Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.8300°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.5700°
Najjužnejšie súradnice: 47.7300°
Najsevernejšie súradnice: 49.6100°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: neznáma

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Rozsah územia: SR. Súradnice boli zozbierané viacerými spôsobmi, odsunutím z mapy v mierke 1:10 000, prebraním z IS EZ, prebraním z IS ÚKSÚP.

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Kontaktné miesto
Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
97590, Banská Bystrica
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

13. 5. 2024