1. Domov
  2. INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd

INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd

Výskumný ústav vodného hospodárstva

Uložiť ako ISO XML Uložiť ako DCAT XML Otvoriť v Národnom geoportáli

Identifikácia zdroja

Názov zdroja:

INSPIRE PD 10,05 Útvary podzemných vôd

Druh zdroja:

Súbor priestorových údajov

Obsah zdroja:

INSPIRE prioritný dataset 10,05 Útvary podzemných vôd (rámcová smernica o vode). Obsahuje spoločne útvary v kvartérnych, predkvartérnych a geotermálnych štruktúrach.

Obmedzenia verejného prístupu:

Podmienky uplatňované na prístup a použitie:

Zodpovedná organizácia:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Hlavný výskumník
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Ing. Martin Valenta
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Slovenský hydrometeorologický ústav
Mgr. Ľudovít Molnár
Jeséniova 17
83315, Bratislava
Slovenská republika

Dátum uverejnenia/poslednej revízie/vytvorenia zdroja:

Revízia: 1. 1. 2022

Jazyk zdroja:

Slovenský

Kódovanie znakov:

utf8

Priestorový rozsah:

Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.56°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°
Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.56°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°

Priestorový rozsah:

Najzápadnejšie súradnice: 16.83°
Najvýchodnejšie súradnice: 22.56°
Najjužnejšie súradnice: 47.73°
Najsevernejšie súradnice: 49.62°

Typ priestorovej reprezentácie:

vektor

Súradnicový referenčný systém:

Informácie o distribúcii zdroja

Distribučný formát:

Názov: gml+xml Verzia: unknown

Informácie o kvalite zdroja

Pôvod:

Dataset obsahuje Útvary podzemných vôd reportované na EK v roku 2022, teda zodpovedajúce obsahu Vodného plánu SR (aktualizácia 2021). https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/

Metaúdaje

Kontaktné miesto pre metaúdaje:

Výskumný ústav vodného hospodárstva
Mgr. Marek Súľovský, PhD.
Nábrežie arm. gen. L. Svobodu 5
81249, Bratislava
Slovenská republika

Jazyk metaúdajov:

Slovenský

Dátum metaúdajov:

14. 5. 2024