1. Home
  2. RPI
  3. Register activity

Register activity

4/10/2024
09:09 AM

Skládky a spaľovne [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Hranica stolice v r. 1511 - 1530 [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Bodová charakteristika typu poľnohospodárskej krajiny [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Priemerná depozícia síry v lesoch (1990 - 1995) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Ojedinelé hniezdenia a prvé zistenia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Pamiatky ľudovej architektúry a technické pamiatky [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Rok posledného pozorovania druhov bezstavovcov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Rozšírenie eremiálnych a boreomontánnych prvkov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Sídlo obvodného úradu k 1. 1. 1991 [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Sídla podľa hospodárskej štruktúry [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Vymiznutý druh rýb - jeseter ruský [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
09:09 AM

Početnosť smerov vetra [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Ekostabilizačné jadrá [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Izolínie klimatického ukazovateľa zavlaženia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Úradná cena lesnej pôdy podľa lesných hospodárskych celkov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Osídlenie v dobe kamennej [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Ohrozené druhy vodných bezstavovcov - Imnadia yeyetta [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Ohrozené druhy obojživelníkov a plazov - vretenica severná [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Administratívne sídla (1940 - 1944) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Charakteristiky vodných tokov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Zoogeograficky a faunisticky významný druh - včelárik zlatý [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Index expozície ozónu AOT 40 pre lesy (1992 - 1996) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Pamiatky fortifikačnej architektúry a pamiatky archeológie [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Odolnosť pôdy proti kompakcii a intoxikácii [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Okresy k 1. 1. 1991 [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Ohrozené druhy obojživelníkov a plazov - korytnačka močiarna [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Priemerná teplota vzduchu v januári [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Sprievodné prejavy neotektonickej aktivity [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Kamenitosť (štrkovitosť) pôdy [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Zajac Lepus europaeus [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:55 AM

Odberové miesta riečnych sedimentov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Absolútne mesačné maximum zrážok [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Hranice častí prírodno-sídelných spádových mikroregiónov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Druh zveri v zverníkoch [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Prírodné limity rozvoja urbanisticko-krajinárskeho priestoru [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Klimatické hranice [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Celková prírodná rádioaktivita [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Vegetačné zóny [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Izolínie priemerných ročných úhrnov aktuálnej evapotranspirácie [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Zoogeograficky a faunisticky významný druh - sova dlhochvostá [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Submediteránny prvok - Acentrella sinaica (Ephemeroptera) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Počet vozidiel kamiónovej dopravy za 24 hodín (r. 1995) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Počet obyvateľov detskej zložky (0 - 14 roční) a podiel detskej zložky [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Izolínie priemernej teploty vzduchu v júli [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Parnassius apollo (Lepidoptera) - historické údaje [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Hranice nárečových makroareálov [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Celková mineralizácia snehovej pokrývky (1976 - 1995) [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Hranice subregiónu cestovného ruchu [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Prírodné zdroje liečivých a minerálnych stolových vôd [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia

4/10/2024
08:54 AM

Pôdna reakcia [Atlas krajiny Slovenskej republiky]
Updating metadata record (Editing)
Slovenská agentúra životného prostredia